Start Up Nation 2022 – finanțare de 200.000 lei pentru firmele din mediul urban și rural

 

Vă prezentăm sintetic programul de finanţare Start-Up Nation 2023:

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii și îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare,  dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială, crearea de noi locuri de muncă.

Pot beneficia de prevederile programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării formularului de înscriere (anexa 1), următoarele criterii de eligibilitate:

 1. sunt înregistrate conform Legii (…);
 2. sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 (…)
 3. sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice;
 4. au capital social integral privat;
 5. persoanele care au calitatea de asociaţi / acţionari sau administratori care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 6. sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 7. codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (Anexa X) (…). Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
 8. sunt înființate de către persoane fizice după data de 01 ianuarie 2020, inclusiv;
 9. nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa programul.
 10. Nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive (…).

(2) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate la litera j), întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.

 

În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

 1. nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii
 2. nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente;
 3. să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finantare și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului; În cazul în care locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze, sau se suspendă, după crearea lor în cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maxim 45 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul acestora pentru care a primit finanțare.
 4. Asigură o cofinanțare în procent de minim 5% din valoarea eligibilă a proiectului, sub sancțiunea neacordării

(5) Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul programului operatorii economici în situaţia în care acționarii sau asociații au / au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor anterioare Start-up Nation, sau în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, sau în cadrul schemei de ajutor de stat dedicate activităților HoReca prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID19

 

 

Prin program se finanţează cererile de finanțare completate prin formularul de înscriere (Anexa 1), în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:

    1. a)Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului:

    -Alocaţie Financiară Nerambursabilă(AFN) – maxim 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maxim 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv  TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului

   1. b) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului:

    -Alocaţie Financiară Nerambursabilă(AFN) – maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maxim 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv  TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

 1. a) Echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu excepția celor specificate de prezenta procedură de implementare. În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță,  echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, precum și autoturismele 100% electrice. Nu sunt asimilate echipamentelor tehnologice mijloacele de transport explicitate conform art 4.3.1 lit. c) sau subansamble pentru aceste mijloace de transport, cu excepția autoturismelor 100% electrice și nici cheltuielile menționate la art.4.3.1 lit. f.)

Pentru accesul la finanţare, obiectivul programului trebuie să se limiteze la achiziţia acestor tipuri de cheltuieli. Există şi alte categorii de cheltuieli eligibile, care se stabilesc după verificarea codului CAEN de proiect !

Alte cheltuieli, sume forfetare, vor fi defalcate împreună cu consultantul numit, astfel încât să asigurăm corectitudinea acestora, şi încadrarea în condiţiile procedurii.

Criterii Punctaj
Domeniul de activitate

A

 

1 Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 1% conform situației ONRC1 20
2 Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală  ≥ 0,1% < 1% conform situației ONRC1 15
3 Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală < 0,1 conform situației ONRC1 precum  și activități de Servicii și Comerț 10
Valoarea aportului propriu

B

 

1 Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului 20
2 Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 10% din valoarea eligibilă a proiectului 15
3 Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 5% din valoarea eligibilă a proiectului 10
Criterii aferente investiţiei

C

 

1 Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 20
2 Ponderea investițiilor în echipamente tehnilogice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 15
3 Ponderea investițiilor în echipamente tehnilogice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 10
Criterii aferente componentei de dezvoltare durabilă*
D 1 Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă* 10
2 Proiectul NU prezintă o componentă de dezvoltare durabilă 0
Criterii aferente cursurilor de pregătire antreprenorială
E 1 Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat o formă de pregătire antreprenorială (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială pînă la momentul decontului. 5
2 asociații/acționarii societății NU au urmat o formă de pregătire antreprenorială (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială pînă la momentul decontului. 0
Criterii aferente cursurilor de competențe digitale**
F 1 Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale pînă la momentul decontului. 5
2 Asociații/acționarii societății NU au urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale pînă la momentul decontului. 0
Criterii aferente debutului în afaceri
G 1 Asociații/acționarii NU au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere pînă la momentul înființării societății cu care aplică. 10
2 Asociații/acționarii au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere pînă la momentul înființării societății cu care aplică. 0
H Criterii aferente componentei de inovare a proiectului***
1 Planul de afaceri este bazat / fundamentat pe o cercetare științifică sau pe un brevet de invenție/documentație depusă în vederea obținerii unui brevet de invenție, SAU produsele / serviciile întreprinderii sunt brevetate / în curs de brevetare sau reprezintă rezultatul unei cercetari știintifice. 10
2 Planul de afaceri NU este bazat / fundamentat pe o cercetare științifică sau pe un brevet de invenție/documentație depusă în vederea obținerii unui brevet de invenție, SAU produsele / serviciile întreprinderii NU sunt brevetate / în curs de brevetare sau reprezintă rezultatul unei cercetari știintifice. 0

Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.

Coduri CAEN eligibile START-UP NATION 2022
– aferente activitatilor de productie si industriilor creative, al caror procent din cifra de afaceri totala activitati productie si industrii creative este mai mare decat 1 % (cu sanse de punctaj maxim)


CAEN Descriere
 0812  Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului
 1013  Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
 1051  Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor
 1071  Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
 1413  Fabricarea altor articole de îmbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)
 1610  Taierea si rindeluirea lemnului
 1721  Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie si carton
 1812  Alte activitati de tiparire n.c.a. 2221
 2221  Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
 2222  Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
 2223  Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
 2229  Fabricarea altor produse din material plastic
 2363  Fabricarea betonului
 2511  Fabricarea de construcții metalice si parti componente ale structurilor metalice
 2550  Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
 2562  Operatiuni de mecanica generala
 2932  Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
 3109  Fabricarea de mobila n.c.a.
 3832  Recuperarea materialelor reciclabile sortate
 6201  Activitati de realizare a software-ului la comanda (software orientat client)
 6202  Activități de consultanta in tehnologia informatiei
 6209  Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
 6311  Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
 7111  Activitati de arhitectura
 7112  Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
 7311  Activitati ale agentiilor de publicitate
 8622  Activitati de asistenta medicala specializata
 8623  Activitati de asistenta stomatologica
 8690  Alte activitati referitoare la sanatatea umana

Pentru a beneficia de consultanță din partea noastră, de la înființarea firmei și până la finalizarea implementării, așteptăm mesajele voastre la mail: contact@atragemfinanțare.ro, whatApp: 0753 583 026 !

În urma mesajului, veți fi sunat de către consultanții noștri, pentru a programa o ședință de progres specifică, în funcție de domeniul de activitate și zonă, în persoană sau prin mijloace electronice (zoom).