PNDR 6.2

Fonduri nerambursabile de până la 70.000 euro pentru startup-urile din mediul rural

Submăsura 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale” vizează crearea de noi activități non-agricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural.

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

  • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).
  • O întreprindere este considerată nou înfiinţată dacă este înfiinţată în anul depunerii Cererii de Finanţare sau dacă a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi.

Micro-întreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up) trebuie să fie înregistrate la ONRC şi să-şi desfăşoare activitatea în spaţiul rural (atât sediul social, cât şi punctul/punctele de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural).

Nu sunt eligibili solicitanţii ai căror asociaţi/acționari deţin părţi sociale în cadrul altor întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în baza aceluiaşi/acelorasi cod/coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC, ca cel/cele propus/propuse prin Planul de afaceri sau a unor coduri CAEN complementare acestuia/acestora, autorizate.

Pentru a fi eligibili solicitanții care la data depunerii Cererii de Finanțare aveau autorizat/autorizate codul/codurile CAEN propus/propuse prin proiect, au obligația de a depune o Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitatile pentru care solicită finanțare.

Sprijinul public nerambursabil este în valoare de 50.000 euro/proiect
pentru agrement, turism sau servicii medicale și 70.000 euro/proiect pentru activități de producție, fără cofinanțare.

GRILA DE PUNCTAJ SUBMASURA 6.2

Nr. crt. Principii și criterii de selecție Punctaj
P1. Principiul diversificării activității agricole a fermierilor / membrilor gospodăriei agricole către activități non agricole 5 p
1.1. Proiecte care sunt inițiate de un fermier (persoană neautorizată)/membru al gospodăriei agricole/ întreprindere existentă (cel puțin PFA) care a activat în agricultură minimum 12 luni până la data depunerii cererii de finanțare* (fapt verificat în baza de date APIA/Registrul ANSVSA/ Registrul Agricol/ documente financiar contabile).* în UAT-ul în care va realiza proiectul sau în UAT-uri  limitrofe acesteia. 5 p
P2. Principiul prioritizării activităților de producție  15  p
2.1. Proiecte ce vizează exclusiv activități de producție în conformitate cu prioritizarea din Anexa 7 din Ghidul Solicitantului. 15 p
P3. Principiul prioritizării serviciilor medicale (inclusiv stomatologice și sanitar – veterinare); 20 p
3.1. Proiecte care vizează servicii din sectorul medical (inclusiv stomatologice și sanitar – veterinare) 20 p
P4. Principiul prioritizării planurilor de afaceri care au ca obiectiv utilizarea mijloacelor de digitalizare pentru eficientizarea activității Max. 15  p

4.1. Criteriul prioritizării proiectelor care propun spre finanțare  servicii în tehnologia informației, servicii informatice și servicii de editare software.

Se prioritizează proiectele prin care se solicită finanțare pentru codurile CAEN din sectorul de editare a produselor software, servicilor în tehnologia informaţiei și servicii de reparare a calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii conform Anexei 7 din Ghidul Solicitantului.

15 p

4.2. Criteriul prioritizării proiectelor care integrează mijloace de digitalizare în activitatea din planul de afaceri.

Vor fi punctate proiectele care propun în Planul de afaceri mijloace de digitalizare de tip software sau hardware și programe, ce vor fi folosite pentru realizarea producției, prestarea serviciilor propuse spre finanțare și/sau comercializarea producției realizate.

10 p
Punctajele aferente CS 4.1 și CS 4.2 nu se cumulează.
P5. Principiul prioritizării planurilor de afaceri care vizează acțiuni de protecția mediului

Max. 15  p

 

5.1. Criteriul prioritizării planurilor de afaceri care propun spre finanțare activități care vizează protecția mediului (ex: reciclare, fabricare peleți).

Se prioritizează proiectele prin care se solicită finanțare pentru codurile CAEN așa cum sunt prioritizate în Anexa 7 din Ghidul Solicitantului.

15 p

 

5.2. Criteriul prioritizării planurilor de afaceri care își propun cel puțin un obiectiv specific care vizează protecția mediului.

Vor fi punctate proiectele care propun cel puțin un obiectiv specific cu activități care vizează protecția mediului. (ex: panouri fotovoltaice, acțiuni de eficientizare energetică, acțiuni de reciclare, reutilizarea reziduurilor în alte activități de producție ale solicitantului etc.). Colectarea selectivă a deșeurilor nu va fi punctată la acest criteriu.

10 p
Punctajele aferente CS 5.1 și CS 5.2 nu se cumulează.
P6. Principiul stimulării activităților turistice (cu excepția înființării /modernizării/extinderii de agropensiuni, pensiuni, hoteluri) și/ sau de agrement și/ sau unități de alimentație publică în zonele cu potențial turistic ridicat

Max. 25 p

 

6.1. Proiecte ce vizează investiţii în activități de agrement și/sau unități de alimentație publică, în zonele cu potențial turistic ridicat

Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de amplasamentul investitiei (comuna), în localități cu concentrare foarte mare de resurse și în localități cu concentrare mare de resurse.

Max 25 p

 

 

 

 

 

– în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) punctajul va fi de: max. 15 puncte
·         Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice mari 15 pct
·         Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice mari 10 pct
– în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) punctajul va fi de: max. 25 puncte
·         Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice foarte mari 25 pct
·         Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice foarte mari 20 pct

6.2. Proiecte ce vizează investiţii în activități turistice de cazare (cu excepția înființării hotelurilor, pensiunilor și agropensiunilor), în zonele cu potențial turistic ridicat

Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de amplasamentul investitiei (comuna), în localități cu concentrare foarte mare de resurse și în localități cu concentrare mare de resurse.

Max 15 p

 

 

 

 

 

 

 

– în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) punctajul va fi de:

 

max. 10 puncte

 

·        Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice mari 10 pct
·        Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice mari  7 pct
– în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) punctajul va fi de:

max. 15 puncte

 

·         Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice foarte mari

 

15 pct

·        Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice foarte mari

 

12 pct

În cazul proiectelor în zonele cu potențial turistic ridicat, care propun activități turistice de cazare împreună cu activități de agrement și/sau alimentație publică, se va acorda punctajul aferent CS 6.2

Punctajele CS 6.1 și CS 6.2 vor fi acordate în conformitate cu Anexa 9 – Lista zonelor cu potențial turistic ridicat din Ghidul Solicitantului.

 
P7. Principiul accesului la finanțare, în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR 5 p

7.1. Solicitanții care nu au obținut finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (6.4 și măsură similară din 19.2)

Punctajul va fi acordat pentru solicitanții care nu au obținut finanțare (nu au avut un proiect selectat) prin intermediul sM 6.4 sau prin măsură similară finanțată prin sM 19.2.

5 p
TOTAL 100 p

Punctaj minim – 25 puncte

Detaliile cu privire la modalitatea de aplicare a criteriilor de selecție pot suferi modificări la momentul finalizării ghidului solicitantului și procedurilor în vederea asigurării coerenței și clarității.

Contactează-ne

3 + 5 =